Inför årsmötet vill vi dela med oss av en uppmuntrande rapport från organisationen ”Hoppets stjärna” vars arbete Korskyrkan stöttar genom sin diakonala kassa. Du kan se ett videoklipp på vår facebook-sida här för att ta del av rapporten eller läsa nedan framstegen som gjorts under året:

 

Förändringen fortsätter bland romerna

Sedan 2015 har Hoppets Stjärna bedrivit ett långsiktigt utvecklingsarbete bland den romska minoriteten i Rumänien, där vi på fem utvalda orter öppnat resurscenter för utsatta romska familjer. Punkt för punkt och siffra för siffra vill vi här erbjuda en inblick i det mångfacetterade och ständigt pågående förändringsarbete som möjliggjorts tack vare stöd från svenska givare.

Bakgrund
I Rumänien lever ett av tre barn under fattiga förhållanden, men romerna är extra utsatta. Där lever nio av tio i svår fattigdom. Bland romer är det bara 29 procent av pojkarna och endast 18 procent av flickorna som går färdigt grundskolan.  För flickor eskalerar avhoppen när de närmar sig puberteten och tas ur skolan av familjen för att i stället ta ansvar för hushållet och i vissa fall giftas bort några år senare. Analfabetismen är 14 gånger högre bland romer än bland etniska rumäner.
På grund av den ekonomiska utsattheten är det vanligt att en eller båda vårdnadshavare lämnar landet för att arbeta eller tigga, och att barnen lämnas utan sina föräldrar. I två av de byar där Hoppets Stjärna verkar har över 80 procent av de romska barnen upplevt detta.

Våra insatser
Hoppets Stjärnas fokus i utvecklingsarbetet bland romerna ligger på fem fattiga byar i östra Rumänien, och för att få bästa möjliga genomslagskraft har vi tagit hjälp av romska eldsjälar som får leda arbetet på plats i byarna. Vårt arbete utgår från resurscenter på varje ort där barnen får läxhjälp, extraundervisning, varm mat och tillgång till hygienutrymmen. Insatser riktas även mot att förbättra barnens hemmiljöer och stötta deras föräldrar i sin roll som vårdnadshavare. För barnen har detta lett till en rad positiva effekter på flera nivåer, och allra bäst resultat ses på de orter där insatserna sker i samarbete med de lokala församlingarna.

I takt med att arbetet uppmärksammas alltmer i regional och nationell rumänsk media närmar vi oss vårt långsiktiga mål:

-Att låta dessa pilotbyar bli framgångsexempel som inspirerar och motiverar rumänska beslutsfattare till liknande satsningar runtom i landet.

Detta har hänt:
– Barn i fem utvalda byar får läxhjälp och extraundervisning på Hoppets Stjärnas resurscenter efter skoltid.91.6 % av barnen är i skolålder och 8,4 % i förskoleålder. 87 % av dem får komma dit 5 dagar i veckan och 13 % får stöd 3 dagar i veckan. Könsfördelningen bland barnen är 50-50 ochderas utveckling i skolan följs upp regelbundet. Under pandemiåret 2020 hölls centren stängda under en period, men återöppnade i augusti under coronasäkra former.

– Samtliga barn har fått ta emot skolmaterial, kläder, skor och julklappar.

– Skolfrånvaron och skolavhoppen bland de barn som får stöd har minimerats.

– Samtliga barn i skolålder har förbättrat sina skolresultat.

– 10 procent av barnen har utmärkt sig så mycket i skolan att de belönats med utmärkelser.

– Läskunnigheten har blivit hundraprocentig bland barnen i högre årskurser.

– 98,2 procent av barnen i stödprogrammenhar gått ut sina årskursermed tillräckliga betyg.
Av de totalt sju som inte godkändesunder de först fyra åren var två födda med intellektuell funktionsnedsättning och de övriga fem hade just börjat komma till centren när slutbetygen sattes.

– Skolorna rapporterar av barnen har börjat bemöta lärare och andra vuxna med större vänlighet och respekt.

– I byn Babadag har det startats en förskolegrupp för barn i behov av extra stöd inför grundskolestarten.

– Samtliga barn får en måltid serverad vid sina besök på centren. Det har ökat deras välbefinnande och avlastat deras ekonomiskt utsatta familjer.

– Samtliga barn har fått lära sig om personlig hygien. Att tvätta händerna före varje måltid är exempel på en rutin som följs på centret och som barnen sedan vill hålla sig till även hemma.

– Samtliga barn har fått hjälp att utveckla sina sociala färdigheter. Samtalen med barnen berör bland annat samarbete och konfliktlösning, att förstå och ta hänsyn till andras känslor, att uttrycka sina egna behov i ord, att acceptera när någon säger nej, att be om ursäkt, att erbjuda hjälp till den som behöver och att våga be om hjälp när de själva behöver det.

– Samtliga barn har fått delta i organiserade fritidsaktiviteter som högläsning, teater, musikstunder och idrottslekar.

– Barn från orternaPantelimon, Dimacheni, Murgeni och ValeaSeaca har fått delta i utflykter. För majoriteten av dessa barn var det första gången de fick besöka en annan plats än sin egen hemort.

– Alla barn blir uppmärksammade och firade på resurscentren när de fyller år. Det har visat sig att många av dem aldrig blivit firade förut, och vissa av barnen visste inte ens om att det var deras födelsedag.

– I byn Murgeni har det startats ett ungdomslag i fotboll.

– I Murgeni och Babadag har det organiserats fotbollsturneringar.

–Över 500 anhöriga (syskon, föräldrar och släktingar till barnen) har gått med i stödgrupper där det bland annat diskuteras föräldraskap, barnpedagogik, hushållsskötsel, hygien och vikten av utbildning.

Innan coronapandemin drabbade Rumänien hade följande punktinsatser genomförts i projektbyarna:

– 13 vuxna kvinnor hade fått gå en sömnadsutbildning.

– 3 familjer hade fått elektricitet dragen till sina hem.

– 6 familjer hade fått vattenbrunnar på gården.

– 2 familjer hade fått byggnadsmaterial för att rusta upp sina bostäder.

– 31 boskapsdjur hade delats ut till familjer i byn Dimancheni.

– 19 familjer i byn ValeaSeaca hade fått sina hem renoverade.

– 5 familjer i ValeaSeaca samt en i Babadag hade fått varsitt växthus.

– 400 kg utsäde hade delats ut till utvalda familjer.

– I Murgeni hade det startats en ungdomsförening med fokus på frågor som personligt ansvarstagande, självförtroende, självkännedom och yrkeskompetens varvat med spel och lekar. 2017 organiserade ungdomarna en egen välgörenhetsinsamling i samband med en rumänsk festival. De har även deltagit i sommarläger i kommunen Moeciu.

– Via kurskonceptet Focus Business School görs en satsning på ökad självförsörjning genom att utbilda intresserade romer kring ekonomisk hushållning och entreprenörskap.

– Det arbete som utgår från resurscentren har även mynnat ut i ett antal samarbeten med myndigheter, företag, församlingar och föreningar. Vid projektets början förekom ingen sådan samverkan. Under verksamhetsåret 2018 uppgick antalet samarbeten till 48:
10 i Babadag, 7 i Murgeni, 7 i Pantelimon, 4 i Dimancheni och 20 i ValeaSeaca.

Alla dessa insatser bidrar till att åstadkomma långsiktigt hållbar förändring för Rumäniens romer.

Så fungerar resurscentren
På varje resurscenter får barnen läxhjälp, extraundervisning och ett varmt mål mat varje eftermiddag samt tillgång till duschar och tvättmaskiner så att de och deras familjemedlemmar kan tvätta sig själva och sina kläder. Resurscentren utgör också administrativa knutpunkter för de insatser som sker hemma hos barnens familjer.

Hoppets Stjärna är en norrländsk bistånds- och utvecklingsorganisation på kristen grund som sedan 1970 kämpar för att ge utsatta barn tillgång till utbildning, mat och vatten. Från byn Kärrsjö, med ett 50-tal invånare, når Hoppets Stjärnas insatser ut till 30 000 människor via 90 kontinuerligt stödda projekt i 12 länder och 5 världsdelar.